Hilton Foods

Hilton grundades 1994 som en central köttförpackningsanläggning för nöt- och lammkött i Huntingdon, England. Hilton har vuxit snabbt och har nu sex fabriker i Europa plus två samarbetsbloag, vilket innebär att deras produkter säljs i stormarknader i 14 europeiska länder, Australien och Nya Zeeland.

Huvudkontor

England

Bransch

Livsmedel

Hilton Foods och kraften i MES-Systemet

Sammanfattning 

Hilton Foods tog sig an utmaningen att förbättra sin produktionsprocess genom att införa automatisering och minska mänskliga fel. Genom ett skräddarsytt Manufacturing Execution System (MES), utvecklat av Euvics team, kunde Hilton Foods effektivisera hanteringen av över 200 produktionslinjer.  

Intro

Hilton grundades 1994 som en central köttförpackningsanläggning för nöt- och lammkött i Huntingdon, England. Hilton har vuxit snabbt och har nu sex fabriker i Europa plus två samarbetsbloag, vilket innebär att deras produkter säljs i stormarknader i 14 europeiska länder, Australien och Nya Zeeland. 

Utmaning

Hilton Foods stod inför en rad utmaningar och hade från början tydligt definierade mål de strävade efter att uppnå.  

  • En central del av deras ambition var att automatisera produktionsprocesserna för att uppnå kontinuerlig kontroll över produktionens utförande. Detta inkluderade att snabbt kunna reagera på problem som uppstod med utrustningen och säkerställa ett smidigt dataflöde mellan olika avdelningar inom anläggningen.
  • En annan viktig aspekt var att minimera risken för mänskliga fel genom att standardisera processerna och kraftigt minska behovet av manuell inmatning av produktionsdata. För att ständigt kunna övervaka och säkerställa produktionens prestanda och kvalitet, ville Hilton Foods även implementera ett system för att tillhandahålla nyckeltalsindikatorer genom inbyggda rapporter, vilket möjliggör snabb insyn i verksamheten oavsett var i världen man befinner sig.
  • Slutligen strävade de efter att bli en papperslös organisation, vilket innebar en betydande minskning av antalet pappersformulär och rapporter, för att ytterligare effektivisera och modernisera sin verksamhet.

Lösning

För att möta de utmaningar och mål som Hilton Foods hade identifierat, utvecklade Euvics team en skräddarsydd lösning genom att implementera ett Manufacturing Execution System (MES) för att optimera produktionsutförandet och styrningen. Denna lösning var särskilt utformad för att hantera den komplexa och hög produktionsvolymen i miljön som Hilton Foods opererar inom.  

  • Systemet är kapabelt att stödja produktionen över 200 olika produktionslinjer, vilket visar dess skalbarhet och flexibilitet. För att hantera den intensiva produktionsvolymen kunde systemet hantera upp till 120 brickor med kött per minut för varje enskild produktionslinje. Detta möjliggjorde en imponerande daglig kapacitet på över 300 000 brickor per anläggning, motsvarande 150 ton kött, vilket säkerställer att Hilton Foods kunde uppfylla sina produktionsmål och efterfrågan från marknaden.
  • RFID installerades för att automatisera tracking
  • Det skräddarsydda MES-systemet integrerade också över 1 000 enheter, inklusive styrenheter och övervakningsutrustning, via sitt gränssnitt. Detta tillät en omfattande och realtidsövervakning och styrning av produktionsprocesserna, vilket direkt adresserade Hilton Foods önskan om att automatisera och kontinuerligt övervaka produktionen. Genom att ansluta dessa enheter kunde Hilton Foods effektivt minska mänskliga misstag, standardisera processer och säkerställa en hög nivå av dataintegritet och -tillgänglighet. 

Resultat 

Resultatet av den implementerade lösningen för Hilton Foods kan sammanfattas i följande punkter: 

Insamling av produktionsdata: Effektiv insamling av detaljerad information om produktionsutförandet, vilket förbättrar översikten och kontrollen över produktionsprocesserna. 

Datautbyte med externa system: Systemet kan utbyta data med externa system som ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse Management System), energikontrollsystem och kvalitetssäkringssystem, vilket säkerställer en integrerad och sammanhållen drift. 

Generering av produktspecifikationer: Automatiserad generering av slutliga produktspecifikationer, vilket bidrar till konsekvens och noggrannhet i produktinformationen. 

RFID-förpackningsprogrammering: Programmering av förpackningar med färdiga produkter genom RFID-teknik (Radio Frequency Identification), vilket effektiviserar spårbarheten och hanteringen av produkterna. 

Hantering av stilleståndstider: Effektiv hantering och minimering av stilleståndstider på produktionslinjerna, vilket bidrar till ökad produktivitet och minskade produktionsstörningar. 

Beräkning av viktiga resultatindikatorer: Exakt beräkning av viktiga resultatindikatorer för att kontinuerligt övervaka och utvärdera produktionsprestanda och effektivitet. 

Rapportsystem: Tillhandahållande av en omfattande uppsättning rapporter för olika användargrupper, inklusive operatörer, teamledare och ledning, vilket möjliggör informerade beslut baserade på realtidsdata och analyser.