Pressmeddelande: Tillväxten fortsätter

Pressmeddelande: Tillväxtresan fortsätter – Expanderar till Finland 

English version below 

Euvic group, den europeiska IT-jätten med 5000 anställda, startade i Sverige i början av 2018. Sedan lanseringen i Sverige har Euvic vuxit från 0 – 110 MSEK i omsättning och arbetar idag med några av de största företagen i norden. Genom att ha de mest nöjda kunderna och medarbetare, är vår ambition att växa till 500 MSEK år 2030. Med tillväxt följer möjligheter att lära sig nya saker, anställa nya kollegor och uppleva personlig utveckling.

Resan över Östersjön

Vi har redan nöjet att arbeta med fantastiska företag som Kesko, Pop Pankki och Tikkurila. Vi tycker om att arbeta med personer från Finland, de är pålitliga och smarta. Vi ser att det finns en fortsatt stor efterfrågan efter agila produktteam som kan hjälpa företag på deras digitaliseringsresa. Många behöver automatisera processer, bygga bättre digitala kundupplevelser och använda tekniker som AI och IoT för att skapa nya verksamheter och tjänster. Den starka efterfrågan i kombination med bristen på tillgänglig kompetens i både Sverige och Finland skapar ett starkt intresse för företag att söka kompetens utanför norden. Med 5000 it-specialister och utvecklare i Euvic-koncernen kan vi med ett lokalt kontor i Finland bättre stödja våra befintliga och nya kunder.

Good People – Välkommen Jaakko!

Som ett företag som sätter människan i centrum är vi glada att meddela att Jaakko Sippola kommer att leda vår expansion i Finland. Vi sökte efter en person som både passar in i kulturen – någon som är nyfiken, transparent, empatisk och ödmjuk – och samtidigt är ett kulturellt tillskott med lokal kunskap och erfarenhet från IT-branschen. Med Jaakko är vi övertygade om att vi har en lokal mästare som kommer att representera ”The Good People” och växa i Finland på samma sätt som vi har vuxit i Sverige – genom att leverera värde och bry sig om människor.

Andreas Södermark, VD Euvic Sverige

Sedan vi 2019 fick förtroendet från Kesko att arbeta med dem på deras digitala resa inom ”Building and Trade” har vi velat öppna upp lokalt i Finland. Vi tror att affärer görs bäst lokalt, mellan människor som delar samma värderingar och kultur. Vi tror att Jaakko kommer att kunna både attrahera nya företag som behöver råd och genomförande kring sin digitala agenda och representera kulturen hos ”the good people”.

Jaakko Sippola, VD Euvic FInland

Jag är verkligen glad över att komma till Euvic. Med nästan 5000 ingenjörer och en bra kultur är Euvic väl positionerat för att hjälpa till med den pågående digitaliseringen av vårt samhälle, där bristen på kunskap och kompetens, skapar en möjlighet för Euvic att växa och utvecklas tillsammans med både nya och befintliga kunder som Kesko, Tikkurila och Pop Pankki. Euvics värderingar om att sträva efter att vara Good people – empatiska, transparenta och passionerade i tillägg till den fantastiska möjligheten att hjälpa finska företag i deras digitaliseringsresa gör att jag är riktigt glad över att börja arbeta på Euvic!

Om Euvic-gruppen

Euvic group är en europeisk IT-tjänsteleverantör med nästan 5000 anställda. Vi hjälper våra kunder att nå sina digitala agendor genom goda råd och bra utförande av de nödvändiga tjänsterna. Vi bygger allt från automatisering av bokföringsflöden, rekryteringsprocesser och insamling av IoT-data för att möjliggöra system för att optimera personal- och utrustningsplanering.

Kontaktuppgifter:

Andreas Södermark
CEO Euvic Sverige
+46 703 042 855
andreas.sodermark@euvic.se

Jaakko Sippola
CEO Euvic Finland
+358 50 5775520

Mer om Euvic Finland hittar ni här Euvic.fi och på Linkedin 


Press release: The growth journey continues!

Euvic group, the European IT-giant with 5000 employees, launched in Sweden in the beginning of 2018. Since the launch in Sweden Euvic has grown from 0 – 110 MSEK in turnover, and is currently working with some of the biggest companies in the Nordic countries. By having the most satisfied customers and employees in Sweden, our ambition is to grow to 500 MSEK by 2030. With growth comes opportunities to learn new things, hire new colleagues and experience personal growth.

Journey across the Baltic sea 

We already have the pleasure of working with great companies like Kesko, Pop Pankki and Tikkurila and we enjoy working with Finnish people who are dependable and smart. We see that there is a continued strong demand for agile product teams that can help companies in their digitalisation journey – automating processes, building better digital customer experiences and using technologies like AI and IoT to create new businesses and services. The strong demand in combination with the lack of available competence in both Sweden and Finland creates a strong interest for companies to search for competence outside of the Nordic countries. With 5000 it-specialists and developers in the Euvic group, we are seeing a strong interest in a local office in Finland where we can better support our existing and new customers.

Good people – Welcome Jaakko!

As a company that put people first, we are delighted to announce that Jaakko Sippola will head our expansion into Finland. We searched for a person who is both a culture fit – someone who is curious, transparent, empathetic and humble – and at the same time, a cultural add with local knowledge and experience from the IT industry. With Jaakko we are confident that we have a local champion who will represent the “good people” and grow Finland in the same way we have been growing Sweden – through delivering value and caring about people.

Andreas Södermark, CEO Euvic Sweden

Since 2019 when we got the trust from Kesko to work with them on their digital journey within “Building and Trade”, we have wanted to open up locally in Finland. We believe that business is best done locally, between people who share the same values and culture. Jaakko will be able to both attract new companies that need advice and execution around their digital agenda and represent the culture of the “good people”.

Jaakko Sippola, CEO Euvic Finland

I am really excited to join Euvic. With almost 5000 engineers and a good culture Euvic is well positioned to help with the ongoing digitalization of our society, where the shortage of know-how and competence, create an opportunity for Euvic to grow and develop together with both new and existing customers such as Kesko, Tikkurila and Pop Pankki. Euvics values of striving to be Good people – empathic, transparent and passionate in addition to the great opportunity to help finnish companies in their digitization journey makes me really excited to start work at Euvic!

About Euvic group

Euvic group is a European IT service provider with almost 5000 employees. We help our customers reach their digital agendas through good advice and good execution of the needed services. We build everything from automation of accounting flows, hiring processes and gathering of IoT data to allow systems to optimise people and equipment planning.

Contact information:

Andreas Södermark
CEO Euvic Sverige
+46 703 042 855
andreas.sodermark@euvic.se

Jaakko Sippola
CEO Euvic Finland
+358 50 5775520

Find out more about Euvic Finland on the website Euvic.fi and on Linkedin

Andra har också läst